בית

VOCABOLaudio

ההגייה האיטלקית באיכות גבוהה, יותר מ 16000 קבצי אודיו


aeroplano [a-e-ro-plà-no] aeroˈplaːno
aeroporto [a-e-ro-pòr-to] aeroˈpoːrto
albergo [al-bèr-go] alˈbɛːrgo
ascensore aʃʃenˈsoːre
autobus [àu-to-bus] auˈtoːbus
bagagli baˈgaːʎʎi
bagno [bà-gno] ˈbaːɲɲo
biglietteria [bi-gliet-te-rì-a] biʎʎetˈtɛːrja
biglietto [bi-gliét-to] biʎˈʎɛːtto
cambio [càm-bio] ˈkaːmbjo
camera kaˈmɛːra
cameriere [ca-me-riè-re] kameˈrjɛːre
cartolina [car-to-lì-na] kartoˈliːna
chiave [chià-ve] ˈkjaːve
destinazione [de-sti-na-zió-ne] destinatˈʦjoːne
documento [do-cu-mén-to] dokuˈmɛːnto
dogana [do-gà-na] doˈgaːna
guida [guì-da] ˈgwiːda
mappa [màp-pa] ˈmaːppa
museo [mu-ʃè-o] ˈmuːzeo
ospedale [o-spe-dà-le] ospeˈdaːle
ostello [o-stèl-lo] osˈtɛːllo
passaporto [pas-sa-pòr-to] passaˈpoːrto
polizia [po-li-zìa] poˈliːtʦja
prenotazione [pre-no-ta-zió-ne] prenotatˈʦjoːne
ristorante [ri-sto-ràn-te] ristoˈraːnte
telecamera [te-le-cà-me-ra] telekaˈmɛːra
treno [trè-no] ˈtrɛːno
turista [tu-rì-sta] tuˈriːsta
valigia [va-lì-gia] vaˈliːʤa
viaggio [vi-àg-gio] ˈvjaːdʤo