בית

VOCABOLaudio

ההגייה האיטלקית באיכות גבוהה, יותר מ 16000 קבצי אודיו


bisnonno [bi-ʃnòn-no] bisˈnoːnno
cugino [cu-gì-no] kuˈʤiːno
fidanzato [fi-dan-zà-to] fidanˈʦaːto
fratello [fra-tèl-lo] fraˈtɛːllo
gemello [ge-mèl-lo] ʤeˈmɛːllo
genero [gè-ne-ro] ʤeˈnɛːro
madre [mà-dre] ˈmaːdre
mamma [màm-ma] ˈmaːmma
marito [ma-rì-to] maˈriːto
matrigna [ma-trì-gna] maˈtriːɲɲa
moglie [mó-glie] ˈmoːʎʎe
nipote [ni-pó-te] niˈpoːte
nonno [nòn-no] ˈnoːnno
nuora [nuò-ra] ˈnwoːra
padre [pà-dre] ˈpaːdre
papà [pa-pà] paˈpa
patrigno [pa-trì-gno] paˈtriːɲɲo
pronipote [pro-ni-pó-te] proniˈpoːte
sorella [so-rèl-la] soˈrɛːlla
sorellastra [so-rel-là-stra] sorelˈlaːstra
sposa [spò-ʃa] ˈspoːza
sposo [spò-ʃo] ˈspoːzo
suocero [suò-ce-ro] swoˈʧɛːro
zia [zì-a] ʦja
zio [zì-o] ʦjo