בית

VOCABOLaudio

ההגייה האיטלקית באיכות גבוהה, יותר מ 16000 קבצי אודיו


agosto [a-gó-sto] aˈgoːsto
aprile [a-prì-le] aˈpriːle
dicembre [di-cèm-bre] diˈʧɛːmbre
febbraio [feb-brà-io] febˈbraˑjo
gennaio [gen-nà-io] ʤenˈnaˑjo
giugno [giù-gno] ˈʤuːɲɲo
luglio [lù-glio] ˈluːʎʎo
maggio [màg-gio] ˈmaːdʤo
marzo [màr-zo] ˈmaːrʦo
novembre [no-vèm-bre] noˈvɛːmbre
ottobre [ot-tó-bre] otˈtoːbre
settembre [set-tèm-bre] setˈtɛːmbre